ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1.  Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους  πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους και να είναι παρόντες 1 ώρα πριν.

2. Ο διαγωνισμός αφορά εν γένει  τους επαγγελματίες κομμωτές/ριες κουρείς και τους  σπουδαστές ιδιωτικών και δημόσιων σχολών. Αποκλείονται όσοι δεν έχουν επαγγελματική στέγη.

3. Η εγκυρότητα της συμμετοχής γίνεται με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας εγγραφής που συνοδεύει το διαγωνισμό και την ορθή υποβολή της εγγραφής.

4. Δηλώνοντας συμμετοχή οι διαγωνιζόμενοι και τα μοντέλα παραχωρούν αυτομάτως το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού υλικού στους διοργανωτές. Ρητώς δε, συναινούν στο να χρησιμοποιήσουν οι διοργανωτές τα προσωπικά τους στοιχεία  (ονοματεπώνυμο, e- mail τηλέφωνο, φωτογραφίες, video) με σκοπό την εξυπηρέτηση του διαγωνισμού.

5. Οι διαγωνιζόμενοι καθώς και τα μοντέλα πρέπει να είναι ντυμένα με την κατάλληλη ενδυμασία έτσι ώστε να προάγουν την κομμωτική τέχνη.

6. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό και την φύλαξη των εργαλείων και αξεσουάρ τους. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή απώλειας.

7. Σε κάθε διαγωνιστικό θέμα θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 διαγωνιζόμενοι ειδάλλως το θέμα ακυρώνεται. Τα χρήματα επιστρέφονται ατόκως και δεν απονέμεται κανένα βραβείο.

8. Σε περίπτωση που κάποιος  έχει δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν έχει 

προσέλθει 15 λεπτά πριν από την έναρξη του διαγωνισμού του, τότε αυτομάτως αποκλείεται από τον εν λόγω διαγωνισμό. Τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

9. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να προσθέσουν νέους κανονισμούς ή να αφαιρέσουν απροειδοποίητα τους ανωτέρω. 

     TERMS OF PARTICIPATION

 

1. All participants must confirm their participation before the start of their contest and be present 1 hour in advance.

 

2.The competition in general concerns professional hairdressers, barbers and students of private and public schools. Those who do not have  either a hair salon or a barbeshop are excluded from the competition.

 

3. The participation is valid only by filling in the mandatory fields of the registration form that accompanies the competition and the correct submission of the registration.
 

4. Participants and models will automatically grant the right to exploit the audiovisual material to the organizers. They explicitly agree that the organizers use their personal information (name, e-mail, telephone nunber, photos, video) to serve the competition.

 

5. Competitors as well as models must be dressed in appropriate clothing to promote hairdressing.
 

6. Competitors are responsible for the handling and storage of their tools and accessories. Organizers take no responsibility in case of injury or loss.
 

7. At least 10 contestants must participate in each competition otherwise the matter will be canceled. The money is refunded without interest and no prize is awarded.

 

8. If someone has registered  but has been delayed to came 15 minutes before the start of  his / her competition he / she is automatically excluded from the competition. The money is not refunded.
 

9. The organizers reserve the right to add new regulations or to unintentionally remove the above mentioned rules.

Για περισσότερες πληροφορίες 27440-66437 & 6945977046 Μάρρα Ελένη